معمای تعداد تخم مرغ ها

معمای تعداد تخم مرغ ها در زمان قدیم که روستاییان محصولات خودشان را بمیدان برای فروش می آوردند یک زن روستایی یک سبد تخم مرغ به میدان آورده که بفروشد. هنوز هیچ نفروخته بود که اسب یک سوار پایش خورد به سبد تخم مرغ. در نتیجه بیشتر تخم مرغ ها شکستند. اسب سوار خیلی ناراحت …

معمای رنگها

معمای رنگها   معما با توجه به راهنمائی های زیر مشخص کنید که هر رنگ در کدام خانه از جدول قرار دارد؟ راهنمایی ها: ۱- زرد و نارنجی مجاورند در حالی که قرمز و مشکی مجاور نیستند. ۲- خانه شماره ۳ یکی از رنگ های مقابل است: سفید ، سبز ، آبی ، قرمز ، خانه ۵ …