اصطلاحات رایج در چت

اصطلاحات رایج در چت ۲ مخفف: Too به معنای: همچنین ۴ مخفف: For به معنای: برای A/S/L مخفف: Age/Sex/Location به معنای: سن/جنسیت/محل زندگی AFAIK مخفف: As For As I Know به معنای: تا آنجایی که من می دانم AFK مخفف: Away From Keyboard به معنای: دور از صفحه کلید هستم ASAP مخفف: As Soon As Possible به معنای: به زودی، در زودترین زمان ممکن ATB مخفف: All The …

۱۰ سرگرمی خطرناک در جهان

۱۰ سرگرمی خطرناک در جهان ۱۰ سرگرمی خطرناک در جهان هر فردی سرگرمی را دوست دارد و برای رسیدن به هیچان دست به هر کاری می زند که البته هیچ خطری را هم جدی نمی گیرد از این رو در دنیا ورزش یا سرگرمی های خطرناک بسیاری به وجود آمده است. سرگرمی های زیادی در …