دغدغه‌های وزارت بهداشت درباره مراکز ماده۱۶

دکتر عباس صداقت با بیان اینکه فلسفه ایجاد مراکز ماده ۱۶، همان دادگاه‌های درمان محور است، ادامه داد: وقتی ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر نوشته شد، براساس دادگاه‌های درمان محور بود، اما وقتی به اجرا درآمد، نگرانی‌هایی ایجاد کرد. مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، همواره تاکید داشته است که بر اساس شواهد …