طاق‌بستان جان تازه‌ای گرفت

مدیر پایگاه میراث فرهنگی طاق بستان، در این باره به ایسنا گفت: پس از اولین بارش موثر پاییزی، سیستم کارست کوهپایه های طاق بستان فعال و چشمه های مجموعه تاریخی طاق بستان که اواخر تیرماه امسال خشکیده بود، مجددا احیا شد. علیرضا مرادی بیستونی افزود: در این مجموعه سه چشمه اصلی وجود دارد که آب …

ظاهر متفاوت طاق‌بستان در نوروز

پروژه نجات بخشی مجموعه تاریخی طاق بستان سال ۸۹ با جاری شدن آب در خانه اردشیر آغاز شد به طوری که شکل و شمایل قدیمی این محوطه تاریخی را دستخوش تغییرات زیادی کرد.مشکلی که اگر برای آن چاره اندیشی نمی شد به یخ زدگی آب پشت طاق ها و در نهایت به تخریب این بنای …