مسعود کیمیایی: اعتقادی به بازیگردان ندارم

کیمیایی در ابتدای این کلاس با اشاره به اینکه بازیگری کلاف باز و در عین حال پیچیده ای است، بیان کرد: برای رسیدن به یک تفکر شهری خیلی مهم است که در چه برشی از تاریخ باشیم. شهر عصبی و آرام با هم فرق می کنند و رنگ آمیزی های متفاوتی دارند. وی ادامه داد: …