شعرهای نیما یوشیج « ری را » «گل زودرس» و …

شعرهای نیما یوشیج « ری را » «گل زودرس» و … در ادامه شعرهای زیبای «ری را»، «شب است»، «گل زودرس»، «از : قصه رنگ پریده ، خون سرد» از نیما یوشیج پدر شعر نو ایران را بخوانید. «ری را» « ری را»…صدا می آید امشب از پشت « کاچ» که بند آب برق سیاه …

اشعار زیبای نیما یوشیج

اشعار زیبای نیما یوشیج

اشعار زیبای نیما یوشیج  گل نازدار سود گرت هست گرانی مکن خیره سری با دل و جانی مکن آن گل صحرا به غمزه شکفت صورت خود در بن خاری نهفت صبح همی باخت به مهرش نظر ابر همی ریخت به پایش گهر باد ندانسته همی با شتاب ناله زدی تا که براید ز خواب شیفته …