اشعار زیبا و خواندنی قیصر امین پور

اشعار زیبا و خواندنی قیصر امین پور     اشعار زیبا و خواندنی قیصر امین پور  کودکی ها کودکی هایم اتاقی ساده بود قصه ای دور اجاقی ساده بود شب که میشد نقشها جان میگرفت روی سقف ما که طاقی ساده بود میشدم پروانه خوابم می پرید خوابهایم اتفاقی ساده بود زندگی دستی پر از …

شعر من یک مترسکم !!

شعر من یک مترسکم !! شعر ای نوعروس ، درحجله گاه تاریک بختم چه میکنی !؟ من یک مترسکم !! چوب خشک وبی ثمر آرام وبی صدا دردل باغ جاخوش کرده ام تنها جامه ی تنم ، پیراهنی سیاه وُپاره پوره، آویزگردنم ! کلاهی چودلقکان ، چسبیده برسرم ! ودستی دراز با گره کور برکمر …