بی‌اختیاری ادرار در کودکان درمان می‌شود

مهم‌ترین مشخصه بی‌اختیاری ادرار، دفع مکرر ادرار طی روز یا شب در لباس یا رختخواب است. دفع ادرار در این اختلال، اغلب غیرارادی و گهگاه ارادی است. برای این که مطمئن باشیم این اختلال وجود دارد، باید دفع ادرار دست‌کم دوبار در هفته و حداقل سه ماه اتفاق بیفتد و باید فرد به سن مورد …