روایتی از امام صادق (ع) درباره آفرینش انسان

روایتی از امام صادق (ع) درباره آفرینش انسان:   دریک روایت طولانی جابر از امام صادق (ع) درباره خلقت و آفرینش آدم و چگونگی خلقت او پرسید: امام فرمود: خداوند طبایع چهارگانه را که عبارت از ریح و مره و دم و بلغم ( باد.زهره.خون و بلغم ) است آفرید. از ناحیه باد حیات و …

سخنان امام حسین (ع)

سخنان امام حسین (ع) بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاک است. . . . ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن واماند و بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن واماند . . . چه دارد آن کس که تو را ندارد؟ و چه ندارد …

سخنان ابن سینا

سخنان ابن سینا هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند از صورت انسانی خارج می شود . . . موسیقی صدای خداست . . . انسان هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن بیم هراس در خاطرش نشاند آن خطر زودتر او را تعقیب …