سخنان امام حسین (ع)

سخنان امام حسین (ع) بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاک است. . . . ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن واماند و بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن واماند . . . چه دارد آن کس که تو را ندارد؟ و چه ندارد …

سخنان زیبا و آموزنده بودا

رهایی قطعی هر کس در نابودی است.بودا ¤¤¤¤¤¤¤¤سخنان بودا¤¤¤¤¤¤¤¤ هرگاه کسی که نیکی می کند ، با نتیجه آن خود را مشغول نسازد، آنوقت حس غضب و خود خواهی در قلب او خاموش می شود. بودا ¤¤¤¤¤¤¤¤سخنان بودا¤¤¤¤¤¤¤¤ اگر کسی در انجام کاری پرخاش کند ،دادگر نیست .بودا ¤¤¤¤¤¤¤¤سخنان بودا¤¤¤¤¤¤¤¤ زندگی انسان مانند شبنمی است …

سخنان زیبای انیشتن

سخنان زیبای انیشتن سخنان زیبای انیشتن چند خطی از سخنان انیشتن هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است. دست خود را یک دقیقه روی اجاق داغ بگذارید، به نظرتان یک ساعت خواهد آمد. یک ساعت …