روایتی از امام صادق (ع) درباره آفرینش انسان

روایتی از امام صادق (ع) درباره آفرینش انسان:   دریک روایت طولانی جابر از امام صادق (ع) درباره خلقت و آفرینش آدم و چگونگی خلقت او پرسید: امام فرمود: خداوند طبایع چهارگانه را که عبارت از ریح و مره و دم و بلغم ( باد.زهره.خون و بلغم ) است آفرید. از ناحیه باد حیات و …

سخنان حکمت آمیز امام جعفر صادق

سخنان حکمت آمیز امام جعفر صادق ‏۱٫ کلمات قصارامام صادق (ع) در کتاب “مجموعه شهید اول (ره)” از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمودند: ۱- طلبتُ الجنه، فوجدتها فى السخاء : بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگى و جوانمردى یافتم. ۲- و طلبتُ العافیه، فوجدتها فى العزله: و تندرستى و رستگارى را …