داوری امام حسن (علیه سلام)

داوری امام حسن مجتبی (علیه سلام) * داوری امام حسن (علیه سلام) * عصر خلافت امام علی (علیه السلام) بود، قصابی را که چاقوی خون آلود در دست داشت ، در خرابه ای دیدند و در کنار او جنازه خون آلود شخصی افتاده بود، قرائن نشان می داد که کشنده او همین قصاب است ، …

داستان کوتاه روبات دروغ سنج

داستان کوتاه روبات دروغ سنج

داستان کوتاه روبات دروغ سنج  داستان کوتاه روبات دروغ سنج’ یه پدری , یه روبات دروغ سنج میخره که با شنیدن دروغ سیلی میزده تو گوش دروغگو تصمیم میگیره سر شام امتحانش کنه پدر: پسرم، امروز صبح کجا بودی؟ پسر: مدرسه بودم روبات یه سیلی میزنه تو گوش پسره پسر: دروغ گفتم، رفته بودم سینما …