داریوش کاردان: ملاحظه‌کار نیستم

از لحن گفت‌وگو می‌توان دریافت که پای حرف‌های یک استاد طنزپرداز نشسته‌ایم. حرف‌هایی که البته گاهی تلخ هم می‌شود. زمانی که او از دوری چند ساله‌اش از تلویزیون می‌گوید و نقش‌هایی که چنگی به دلش نمی‌زنند. از سینما هم دل خوشی ندارد و می‌گوید اگر بازیگر نمی‌شده شاید سراغ شغل بقالی می‌رفته آن هم از …