اس ام اس های فلسفی از بزرگان تاریخ

اس ام اس های فلسفی از بزرگان تاریخ       اگر خود را برای آینده آماده نسازید بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید . . . + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + دیروز چک باطله است فردا چک وعده ای است امروز است که …

سخنان حکیمانه ارد بزرگ

سخنان حکیمانه ارد بزرگ     َهمسر خویش را از شهر و دیار خویش برگزینید ، نبود ریشه های فرهنگی همسو ، سختی به بار می آورد . عشقی که آدمی را به گوشه نشینی وادار کند ارزشی ندارد عشق باید توان پرتاب انسان به سوی هدفهای راستین را داشته باشد . روان ، همواره …