دانستنیهای جالب درباره کره زمین

دانستنیهای جالب درباره کره زمین – خورشید را ۹ سیاره احاطه کرده‌اند که در بین آنها کره زمین از نظر فاصله با خورشید، سومین کره است و از چهار سیاره داخلی بزرگ‌تر است.از پنج سیاره بیرونی، چهار تای آنها از کره زمین بزرگ‌تر هستند. زمین در مداری گردش می‌کند که هیچ وقت از ۵/۹۱ میلیون …

آیا میدانید

آیا می دانستید؟

آیا می دانستید؟  آیا می دانستید؟  آیا می‌ دانید : زنبور از بوی عرق بدش می‌آید و به کسی که بدنش بو دهد یا عطرزده باشد حمله می‌کند؟ آیا می‌ دانید : شیرینی تنها مزه‌ای است که جنین در رحم مادر هم می‌فهمد؟ آیا می‌ دانید : زنبور عسل ۵ چشم دارد که ۲ تا …