شعر طنز رؤسا و ملت از دهخدا

شعر طنز رؤسا و ملت (علی اکبر دهخدا) خاک به سرم بچه به هوش اومده بخواب ننه،یک سر دوگوش اومده گریه نکن لولو می آد،می خوره گرگه می آد بزبزی رو می بره اهه!اهه!ننه چته؟-گشنم -بترکی،این همه خوردی کمه؟! چخ چخ سگه،نازی پیشی،پیش پیش لای لای جونم،گلم باشی،کیش،کیش -از گشنگی ننه دارم جون می دم …

شعر زیبای طنز “درد دل دختر با مادرش”

شعر زیبای طنز “درد دل دختر با مادرش” دختری با مادرش در رختخواب  درددل می کرد با چشمی پر آب  گفت:مادر حالم اصلا خوب نیست  زندگی از بهر من مطلوب نیست  گو چه خاکی را بریزم بر سرم؟  روی دستت باد کردم مادرم!  سن من از بیست وشش افزون شد  دل میان سینه غرق خون …