یک ابیانه و این همه گردشگر!

طوری که برای برخی مناطق گردشگری دربه در دنبال مسافر و گردشگر می گردیم و در برخی مناطق مثل ابیانه التماس می کنیم که دیگر نیایید؛ این روستا ظرفیت محدودی دارد و این حجم از گردشگر آن را به حد انفجار و مرز تخریب رسانده است. برخلاف بسیاری از روستاها و مناطق گردشگری کشور، ابیانه …