چگونه در باران رانندگی کنیم؟

برای سفر با خودروی شخصی، حتما باید پیش بینی باران را هم داشته باشید، به خصوص در سفرهای طولانی و مقاصد پرباران. احتیاط همیشه اصل اول است. اما به کارگیری تکنیک های رانندگی ایمن می تواند مانع از آن شود که سرنوشت و ماشین تان به برخورد با نرده های کنار جاده یا خدای ناخواسته …