شما مصمم به کاهش وزن هستید، پس یک رژیم غذایی را شروع می کنید و چند کیلویی هم وزن کم می کنید، ولی به محض آنکه از آن برنامه خارج می شوید، دوباره آن وزن رفته، باز می گردد. اگر چنین مشکلی دارید، بدانید که تنها نیستید و افراد زیادی هستند که چنین مشکلی دارند. بیایید با این مشکل روبرو شویم.

هرگز در زمان تماشای تلویزیون چیزی نخورید

شما از سرکار به خانه آمدید، شام درست می کنید و در حالی که از خوردن غذایتان لذت می برید، تلویزیون هم تماشا می کنید. این کار باعث افزایش وزنتان می شود، زیرا تا وقتی که حرکتی ندارید، کم کم می خورید و بدون آنکه بدانید چه مقدار خورده اید، ادامه می دهید!