سبک طراحی و ساخت این شمشیر متعلق به عصر هخامنشی بوده و دو طرف دسته آن شکل سر دو شیر درنهایت استادی وکمال ظرافت که هریک بیکطرف متمایل شده کار شده است.

این شمشیر طلایی یک نمونه بسیار ممتاز و اعلای صنعت فلز کاری عهد هخامنشیان را به نمایش می​گذارد . به این نوع شمشیرها اصطلاحا آکیناکه می​گفتند که اندازه آنها از ۳۵ تا ۵۰ سانتیمتر متغیر بوده است.
این شمشیر نفیس هم اکنون در موزه ایران باستان نگهداری می​شود.