ریاست هیات مذاکره کننده ایران در این نشست به عهده حمید بعیدی نژاد است.

قرار است نشست بعدی کمیسیون مشترک ایران و ١+۵ در سطح معاونین روز دوشنبه در وین برگزار شود.

مشورت درباره پیش نویس قطعنامه پیشنهادی ١+۵ برای بستن پرونده مسائل گذشته و حال ایران موضوع اصلی این نشست خواهد بود.

یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی چهارشنبه شب ارزیابی نهایی خود از مسائل گذشته و حال ایران یا همان ابعاد نظامی احتمالی که ادعای کشورهای غربی بود را در قالب گزارشی به اعضای شورای حکام داد.

به گزارش ایرنا، کشورهای ۱+۵ طبق برجام متعهد شده اند قطعنامه ای به شورای حکام با هدف بستن این پرونده ارائه دهند.