تصویر زیر محمد بحرانی (جناب خان) را نشان می دهد که در محله صلح آباد بوشهر در حال عزاداری است.