به گزارش سوکا به نقل از رکنا ،گوهر خیر اندیش به خاطر پیچ خوردن پایش هنگام فیلم برداری در بیمارستان بستری شد.