۳۰۰۶۳۴۰۶۷۲۹۰۷۰۰۶۷۱۲

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

عکاس: محسن رضایی

گورستان دوره اشکانی در وستمین کیاسر

گورستان وستمین کیاسر شهرستان ساری استان مازندران در جریان عملیات حفاری به منظور انتقال خط لوله گاز از دامغان به نکاء محوطه ای باستانی نمایان شد که بعد از انجام تحقیقات و کاوش مشخص شد این محوطه بقایای یک گورستان است .