علی اکبر کسائیان از مجرم شناخته شدن روزنامه گل خبر داد و گفت: امروز جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه ورزشی گل در شعبه ۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات ادامه داد: این جلسه به دلیل شکایت علیرضا حقیقی از روزنامه گل برگزار و مدیرمسئول این روزنامه به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

وی افزود: یکی از شاکیان روزنامه گل، فدراسیون فوتبال بود که در دادگاه اعلام رضایت کرد.

امروز پس از ۴ هفته تعطیلی، جلسات دادگاه مطبوعات دوباره از سر گرفته شد.

منبع: فارس