به گزارش ایرنا، عباس مقدم افزود: با توجه به روند بسیار سریع تخریب محوطه تل چگاسفلی، برنامه تعیین عرصه محوطه تعریف و با حمایت معاونت میراث فرهنگی استان خوزستان به مرحله اجرا درآمد.

وی گفت: این برنامه در دو مرحله مطالعات پیش میدانی و میدانی اجرا شده است. در بخش مطالعات پیش میدانی علاوه بر گزارش های منتشره توسط دیتمن، تمام نقشه ها، تصاویر هوایی و ماهواره ای تهیه و بدقت ارزیابی شدند.

مقدم با اشاره به شروع مطالعات میدانی تعیین عرصه از اردیبهشت امسال عنوان کرد: در بخش مطالعات میدانی برنامه هیات باستان شناسی به مستندسازی وضع موجود محوطه پرداخت و تمام تغییرات طبیعی و انسانی ایجاد شده در عرصه و پیرامون محوطه را بدقت ثبت کرد.

به گفته عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری، هیات باستان شناسی برمبنای ضوابط موفق شد پیرامون محوطه اطلاعاتی برای درک بهتری از گستردگی محوطه باستانی تل چگا به دست آورد.

مقدم افزود: این گورستان ها که برخی از آنها بر مبنای تغییرات سطحی نمایان شده بودند، شواهدی ارائه کردند که تاریخی برابر با اواخر هزاره پنجم پیش از میلاد را نشان می دهد.