۳۰۰۶۳۵۳۱۴۶۲۵۸۸۰۸۵۳۸

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

عکاس: محسن رضایی

کاوش در محوطه کمیشانی

باستان شناسان و کارشناسان میراث فرهنگی در محوطه کمیشانی استان مازندران در حال تحقیق و جستجو از بقایای تاریخی و باستانی دوره نوسنگی هستند.