به گزارش سوکا ورزشی ، خبر اینکه علی فتح اله زاده می خواهد برای ریاست فدراسیون کاندید شود برای بسیاری جالب بود. محمدرضا میرشاه ولد کاریکاتوریست ورزشی اینبار این موضوع را سوژه کاریکاتور خود قرار داده است: