این تصویر کارت بازی مرحوم هادی نوروزی در پرسپولیس قائمشهر است. نکته جالب توجه در این عکس خط خوردگی آن است.