به گزارش سوکا از مشرق، تصویر پدر ملی پوش سابق ایران را در زیر مشاهده کنید.