سروش صحت در مورد انتقادات به سریالش نوشت: سریال “شمعدونی” یواش یواش به روزهای آخر پخش نزدیک می شود. از همه شما که در این مدت لطف کردید و نظر دادید صمیمانه ممنونم.

نقد و نظرهای مثبت شما باعث خوشحالی و دلگرمی بود و نقد و نظرهای منفی شما باعث فکر و تامل. از شما که با تشویق هاتون به ما انرژی دادید ممنونم و از شما که با انتقادهاتون باعث شدید به کاری که کردیم فکر کنیم هم ممنونم. و از عده ای که آنقدر از این سریال بدشان آمده بود که تنها راه را فحش دادن می دانستند هم ممنونم. امیدوارم به تمامی این آرا و نظرات فکر کنم و اگر دوباره کاری ساختم از همه این نظرها کمک بگیرم. ساختن مجموعه ای که بتواند نظر موافق همه را جلب کند سخت و حتی غیرممکن است ولی امیدوارم در کارهای بعدی کسانی که این کار را دوست داشتند باز هم لذت ببرند و کسانی که این کار را دوست نداشتند کمتر باشند. باز هم از همه شما ممنونم و خدا نگهدارتان…
گر بماندیم باز بردوزیم
جامه ای کز فراق چاک شده
گر برفتیم عذر ما بپذیر
ای بسا آرزو که خاک شده (سینماپرس)