در کاریکاتور زیر بارسایی ها را می بینید که انگار برای تفریح به مادرید آمده اند. در شهربازی سانتیاگوبرنابئو حسابی به آنها خوش گذشت.