به گزارش سوکا، رامبد جوان با انتشار این طرح جالب نوشت:

واژه ایی برای بیان میزان ارزش آب ، یافت نمی شود .سینه چاکِ آب