دومین قطار با ۷۴ مسافر اروپایی که هفته پیش از مرز رازی به ایران وارد شده بود، پس از گذر از شهرهای زنجان، یزد، اصفهان و شیراز صبح امروز وارد تهران شد.