مرضیه بیگم سیاه پوش درباره ورزش گفت: با توجه به دیدگاه‌های مختلفی که حکمای طب سنتی درباره ورزش وجود دارد، طبقه بندی های مختلفی عنوان شده است.

این متخصص طب سنتی افزود: مثلاً در کتاب هدایت المتعلمین طبقه بندی ورزش‌ها بر اساس این است که ورزش‌ها انفرادی است یا گروهی یا «ابن رشد» ورزش‌ها را مقاومتی و غیر مقاومتی تقسیم کرده است.

این متخصص طب سنتی افزود: ولی در مجموع آنچه که کاربردی باشد و توسط حکمای بیشتری عنوان شده است ورزش را بر اساس اعضایی که در طول ورزش فعالیت از خود نشان می‌دهند به این ترتیب که ورزش را به دو دسته عمده کلی و جزیی دسته بندی می‌کنند.

سیاه پوش گفت: دسته اول ورزش‌هایی است که در آن تمام اعضای بدن حرکت دارند مثل دویدن و دسته دوم معمولاً ورزش‌هایی است که یک عضو خاص بیشترین فعالیت را دارد مثل دمبل زدن البته ممکن است که با افزایش حرکت تنفس بالا رود و گرممان هم بشود ولی بیشترین سود در قسمت عضلات ناحیه دست است.

به گزارش تسنیم، وی افزود: یک طبقه بندی دیگر بر اساس ساختار حرکت است و ما به این بیشتر توجه می‌کنیم چون ملاحظاتی که می‌گوییم بیشتر به این مربوط می‌شود.

این متخصص طب سنتی گفت: در ورزش ۳ وجه عمده برای هر حرکت وجود دارد که شامل شدت, سرعت حرکت و مدت زمان است و بر این اساس دسته‌های مختلف حرکت ایجاد می‌شود.

وی افزود: مثلاً ورزشی که هم نیروی زیاد می‌خواهد و هم مدت زمان طولانی؛ زیاد توصیه نمی‌شود چرا که باعث تحلیل نیروهای بدنی می شود. مثلاً وزنه برداری ورزشی که انرژی زیاد می‌خواهد ولی مدت زمان آن کم است.

سیاه پوش خاطرنشان کرد: خواندن مطالب با صدای بلند یا آواز خواندن، ورزش حنجره است، همچنین ورزش چشم که نگاه کردن به نقاط ریز یا خط ریز است می‌تواند باعث تحرک چشم شود.