به گزارش سوکا ، فیدل کاسترو در ۹۰ سالگی درگذشت. خبر درگذشت او واکنش های مختلفی را به همراه داشت. دیه گو آرماندو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین که هم اکنون در کرواسی به سر می برد از مرگ کاسترو غمگین است چرا که چهره محبوب او بود.

مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین در رابطه با او گفت: «فیدل کاسترو برای من حکم یک پدر را داشت و زمانی که مسابقات تنیس در کرواسی به پایان رسید، برای آخرین خداحافظی با او به کوبا سفر خواهم کرد. زمانی که همه درها در آرژانتین به روی من بسته شده بود، فیدل کاسترو در کوبا از من استقبال کرد و مرا پذیرفت.»