کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی رئال مادرید را در مواجهه با یک هوادار نوجوان می بینید. این پسر نوجوان پس از دیدن رونالدو احساساتی می شود و گریه می کند. رونالدو نیز در واکنش به این اتفاق پسر را در آغوش می گیرد.