در والدبباس زمین تمرینی رئال مادرید، برخی از هواداران رئال به محض دیدن اتومبیل کریستیانو رونالدو به سمت وی هجوم آوردند و درصدد گرفتن عکس و امضا از رونالدو شدند.

این درحالی که ماموران امنیتی هم در کنترل این هواداران ناکام بودند و آن ها به سمت اتومبیل رونالدو رفته و حتی برخی هم می خواستند به داخل بروند.

این هرج و مرج ظاهرا رونالدو را عصبی کرد.