به گزارش سوکا ،‌ مهندس رضا کریمی نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، در خصوص ارزیابی ترکیب کابینه دوازدهم گفت: ابتدا وزرای پیشنهادی دولت باید برنامه های خود را به کمیسیونهای تخصصی مجلس ارائه کنند تا پس از ارزیابی و بررسی دقیق، نمایندگان بتوانند به آنها رای دهند.

کریمی با بیان اینکه رئیس جمهور محترم می توانست افراد بهتری برای وزارتخانه ها معرفی کند به سوکا گفت: افراد معرفی شده برای کابینه دوازدهم را در راستای شعار اعتدال گرایی آقای روحانی ارزیابی نمی کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از وزرای پیشنهادی دولت می توانند رای مجلس را کسب کنند اظهار داشت: اظهار نظر درباره وزرای پیشنهادی رئیس جمهور زود است و تا برنامه های آنان مورد مطالعه قرار نگیرد نمی توان درباره رای دادن و یا رای ندادن به آنها تصمیم گرفت.

اما اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی دیدگاه دیگری دارد او نیز به

سوکا گفت: افراد معرفی شده برای تصدی مسئولیت وزارتخانه ها در کابینه دوازدهم اکثرا دارای سابقه مدیریتی خوبی هستند و شعار اعتدال آقای رئیس جمهور در معرفی اعضای کابینه رعایت شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی افزود:فکر می کنم وزرای پیشنهادی افراد همفکر و معتدل هستند و توانایی پاسخگویی به مطالبات مردم را دارند.