نبرد گربه و مار کبرا + فیلم

در این فیلم بیننده شاهد نبرد میان یک گربه و یک مار کبرا خواهد بود که حرکات پنجه گربه در ضربه زدن به این مار مرگبار یکی از فنون کونگ فو محسوب می شود.

به نقل از رامبل،​ گربه با یک مار کبرا درگیر شده است. نبردی برای بقا. گربه در برابر حملات مار کبرا نه تنها از خود دفاع می کند بلکه ماهرانه با پنجه ضرباتی را به این مار مرگبار می زند بی آنکه کبرا قادر به گزیدنش باشد.