به گزارش سوکا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ فدریکا موگرینی گفت توافق ایران در قالب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده و لذا مسئله ای دوجانبه یا یک جانبه نیست، بلکه توافقی چندجانبه است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: «این توافقی چندجانبه است که من به شخصه در آن مسئولیتی مستقیم داشتم و هنوز هم ریاست کمیسیون مشترکی را که ناظر بر اجرای توافق است بر عهده دارم و باید اجرای آن را از سوی همه طرف های درگیر تضمین نمایم.

از سوی دیگر توافق ایران در قالب قطعنامه شورای امنیت در سازمان ملل تصویب شده و لذا مسئله ای دوجانبه یا یک جانبه نیست بلکه توافقی چندجانبه است که در چارچوب سازمان ملل قرار دارد.»