تصاویر زیر مربوط به موزه آثار مکشوفه این شهر می باشد.

(تسنیم)