معمای سخت گالن های شیر

معمای سخت گالن های شیر

 

 

معما

این آقا و خانم یک گالن ۱۲ لیتری پر از شیر دارند و می خواهند آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کنند. اما تنها ابزاری که برای این کار دارند، یک گالن خالی ۸ لیتری و یک گالن خالی ۵ لیتری است. به نظر شما چطور می توانند این مقدار شیر را به دو قسمت مساوی تقسیم کنند؟

اول سعی کنید خودتان جواب را پیدا کنید

 جواب

جواب
ساده ترین راه حل به این صورت است:
در ابتدا گالن۱۲ لیتری را برمی داریم و گالن ۸ لیتری خالی را پر می کنیم. پس برای ما (۴ ۸ ۰) باقی می ماند. یعنی ۴ لیتر در گالن ۱۲ لیتری، ۸ لیتر در گالن ۸ لیتری و ۰ لیتر در گالن ۵ لیتری.

سپس گالن ۵ لیتری را با گالن ۸ لیتری پر می کنیم که به این ترتیب (۴ ۳ ۵) باقی می ماند. یعنی در گالن ۱۲ لیتری ۴ لیتر، ۸در لیتری ۳ لیتر و در ۵ لیتری ۵ لیتر قرار می گیرد. حالا ۵ لیتر داخل گالن ۵ لیتری را در  گالن ۱۲لیتری می ریزیم، (۹ ۳ ۰) باقی می ماند. یعنی ۹ لیتر در ۱۲ لیتری، ۳ لیتر در ۸ لیتری و ۰ لیتر در ۵ لیتری. بعد ۳ لیتر که در ۸لیتری هست را درون ۵ لیتری می ریزیم.

می شود ( ۹ ۰ ۳). یعنی ۹ لیتر در ۱۲ لیتری، ۰ لیتر در ۸ لیتری و ۳ لیتر در ۵ لیتری. بعد ۹ لیتری که در گالن ۱۲ لیتری قرار دارد را می ریزیم در ۸ لیتری که ۱ لیترش باقی می ماند. ۸ لیتر هم در گالن ۸ لیتری پر می شود. پس می شود (۱ ۸ ۳)، یعنی ۱ لیتر در ۱۲ لیتری، ۸ لیتر در ۸ لیتری و ۳ لیتر در ۵ لیتری.

سپس ۸ لیتری را می ریزیم توی ۵ لیتری تا گالن ۵ لیتری پر شود، پس می شود (۱ ۶ ۵) یعنی ۱ لیتر در ۱۲ لیتری، ۶ لیتر در ۸ لیتری و ۵ لیتر در ۵ لیتری. در آخر ۵ لیتر درون گالن ۵ لیتری را می ریزیم توی ۱۲ لیتری می شود (۶ ۶ ۰) یعنی ۶ لیتر در ۱۲ لیتری، ۶ لیتر در ۸ لیتری و ۰ لیتر در ۵ لیتری.

راه حل پیچیده تر:
(۱۲ ۰ ۰) >>> (4 8 0) >>> (0 8 4) >>> (8 0 4) >>> (8 4 0) >>> (3 4 5) >>> (3 8 1) >>> (11 0 1) >>> (11 1 0) >>> (6 1 5) >>> (66 0)