به گزارش سوکا، ذاکری درباره این سری از کارهایش نوشته است: «تلاش من در این مجموعه این بوده تا با پرهیز ظاهری از بازنمایی یک ورزش یا تفریح و از طریق قرائت نقاشانه به منظورم نزدیک شوم . قصدم به شکل کلی این بود تا تابلوهایی بسازم که هم به مسئله ی فیزیکی حذف کردن پرداخته باشد و نیز معطوف به این استعاره نیز نماند . انسان در این تابلوها جنگیده و از او بدنی باقی مانده فراتر از تنانگی او . این روزها که تابلوهای این نمایشگاه به پایان رسیده از خودم می پرسم خود نقاشی شبیه جنگیدن نیست ؟»

گالری هما در ادامه مطالعه مدرن ایرانی این نمایش را پیش روی شما قرار داده است .مجموعه حاضر را می توانید از تاریخ ۳ شهریور در گالری هما مشاهده کنید.