به گزارش سوکا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، دکتر علی عسکری در این حکم آورده است: جناب آقای مهندس رضا قدیمی، نظر به سوابق ارزشمند فنی، اجرایی و فرهنگی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «مشاور رئیس سازمان» منصوب می شوید. هماهنگی و تحرک بیشتر در حوزه فضای مجازی و فن آوری های مربوطه، از جمله ماموریت هی جنابعالی است.