به گزارش سرویس ورزشی سوکا ، حسن روشن همیشه انتقاد می کند. امیر قلعه نویی سرمربی باشد انتقاد می کند، قلعه نویی برود و مظلومی بیاید باز هم انتقاد می کند. از فتح اله زاده انتقاد می کند، از جانشین او یعنی افشارزاده هم انتقاد می کند. از بازیکنان انتقاد می کند، قراردادهای آنها و عملکرد فنی آنها را زیر سوال می برد. حسن روشن در تمام طول سال مشغول انتقاد کردن است و یک لحظه متوقف نمی شود. بخش قابل توجهی از این انتقادات شاید جای تامل داشته باشد اما مشخص است که بخش دیگر آن بدون پایه و اساس است. چه دلیلی دارد وقتی هنوز لیگ شروع نشده است حسن روشن از “روزهای سیاه استقلال با مظلومی” و یا “سال بد استقلال” حرف بزند؟ یکی از مشکلات فوتبال ایران است که برای واژه “منتقد” هنوز تعریف مشخصی وجود ندارد، به این ترتیب هر فردی هر چه که خواست بگوید می شود انتقاد! اگر روشن سمت بلند بالایی در باشگاه استقلال داشت باز هم مسلسل وار انتقاد می کرد؟!