حمید صمد زاده گفت: مرحله اول وارنیش فلوراید تراپی (شیارپوش کردن دندان) آبان و آذر امسال و مرحله دوم، فروردین و اردیبهشت سال آینده انجام خواهد شد.

وی افزود: بر اساس پژوهش های انجام شده، وارنیش فلوراید تراپی، حدود ۲۵ تا ۴۵ درصد، موجب کاهش پوسیدگی دندان می شود که با توجه به بررسی انجام شده در کشور، آخرین آمار شاخص (DMFT) کودکان تا ۱۲ ساله کشور ۲٫۰۹ است و حدود ۸۲درصد این شاخص به پوسیدگی دندان مربوط می شود؛ به عبارت دیگر هر فرد ۱۲ساله به طور میانگین، دو دندان پوسیده، کشیده شده و یا ترمیم شده دارد که امید است با اجرای این برنامه ملی و هدفمند بتوانیم طی ۶ سال آتی این شاخص را به عدد یک کاهش دهیم.

«DMFT» شاخصی است که تعداد دندان های پوسیده کشیده شده پر شده را نشان می دهد. هر چه میزان این شاخص کمتر باشد بهتر است و هر چه میزان آن بالاتر باشد، نشانه مشکلات بیشتر در خصوص دهان و دندان است.

رییس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با طرح ارتقاء سلامت دهان و دندان دانش آموزان سراسر کشور که وارنیش فلوراید تراپی جزئی از آن است هم چنین توضیح داد: این طرح، جمعیت هفت میلیون و هفتصد هزار نفری مقطع اول تا ششم ابتدایی تحصیلی را پوشش می دهد که شامل سه هدف اصلی آموزش، پیشگیری و درمان است.

صمدزاده خاطرنشان کرد: طرح یاد شده از آغاز سال تحصیلی امسال شروع شده است و در ۲۰ هزار مدرسه شهری و ۴۰ هزار مدرسه روستایی اجرا می شود؛ در روستاها نیروهای بهداشتی آموزش دیده و در شهرها مربیان بهداشت مدارس و کاردان های بهداشت دهان و دندان؛ در مجموع ۶۰ هزار مدرسه ابتدایی سراسر کشور را پوشش خواهند داد.

وی ادامه داد: در مدت اجرای طرح، والدین، معلمین و دانش آموزان، آموزش می بینند و در بحث پیشگیری نیز ایجاد شناسنامه الکترونیک سلامت دهان و دندان دانش آموز، هدف مهم بعدی محسوب می شود که بدین ترتیب جزئیات نیازهای درمانی دانش آموز، جهت اتخاذ تصمیمات بعدی ثبت می شود.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت گفت: در بحث درمان که محور اصلی از هدف سوم این طرح به شمار می آید در مدارس و در مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور با استفاده از یونیت های دندانپزشکی ثابت و سیاری که داریم، خدمات درمانی بر اساس شناسنامه الکترونیک هر دانش آموز انجام خواهد شد.