به گزارش سوکا، عباس جدیدی گفت بابام هنوزم برایم کمربند میکشد.