به گزارش سوکا در پی ماه ها شایعات، لینه کر به قول خود عمل کرد و در برنامه “مسابقه روز” تلویزیون بی بی سی با زیرشلواری ظاهر شد.

لینه کر ۵۵ ساله، ۳۰ دقیقه اول برنامه تلویزیون بی بی سی را با زیر شلواری اجرا کرد، و سپس با لباس کامل ظاهر شد. او گفت: “پیروزی لیستر سیتی یک معجزه ورزشی بود و من با زیرشلواری غافلگیر شدم.”

این شبکه نیز روز پنجشنبه ۱۱ اوت اعلام کرده بود که لاینکر با زیرشلواری در این تلویزیون ظاهر خواهد شد. لینه کر با یک زیرشلواری سفید که آرم باشگاه لیستر سیتی بر آن نقش بسته بود در این برنامه ظاهر شد.