بهداشت دهان ودندان

download

فواید نخ دندان و استفاده آن

عده ای فکر میکنند که نخ دندان برای بیرون اوردن غذاهای بین دندانهاست ولذا اگر غذایی دربین دندانها گیر نکند احتیاجی به نخ دندان نیست 

حال انکه نخ دندان اصلا برای بیرون اوردن غذا ازبین دندانها ن نیست . یعنی اگر هیچ غذایی بین دندانهای شما گیر نکندبازهم لازم است حداقل یکبار در شبانه روز استفاده کنید 

دندانها دارای ۵ سطح هستند که تنها سه سطح ان بامسواک تمیز می شود سطح بین دندانی به هیچ وجه بامسواک تمیز نمی شود وحال این که میکروب که عامل پوسیدگی است در انجا نیز لانه می کند 

حقیقت امر ان است که در سنین نوجوانی وجوانی نیز این سطوح بین دندانی است که بیشتر درمعرض پوسیدگی قرار می گیرد این گونه پوسید گی ها وعوارض ان را تنها بانخ کشیدن میتوان متوقف کرد

 unnamed